სახელმწიფო შესყიდვები

გადახდა Iკვ. 2017 წ.(1)

გეგმა I კვ. 2017წ.(1)

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

ინფორმაცია 2013 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ინფორმაცია 2014 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ინფორმაცია 2015 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ინფორმაცია 2016 (სამი კვარტალი) წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

გეგმა 2016 წელი

გადახდა 2016 წელი

გეგმა II კვ 2017

გადახდა II კვ. 2017 წ.

2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა

გადახდა IIIკვ2017

გეგმა IIIkv.2017

ინფორმაცია 2017 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

3კვ.გადახდა

3კვ.გეგმა