ინფორმაცია ბენეფიციართათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის შესახებ

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში 2017 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში ჩატარდა  ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის”  5 (ხუთი) სხდომა. აღნიშნულ სხდომებზე განხილულ იქნა შემოსული განცხადებები და მიღებულ იქნა კონკრეტული გადაწყვეტილებები. აღნიშნულ პერიოდისათვის კომისიაზე შემოსულია 802  (რვაას ორი) განცხადება,  რომელთაგან დაკმაყოფილდა 442 (ოთხას ორმოცდაორი) განცხადება,  სხვადასხვა მიზეზით უარი ეთქვა 47 განმცხადებელს, 2 განცხადება ელოდება განხილვას,  311 (სამას თერთმეტი) განმცხადებელი ელოდება დაფინანსებას კვარტალური გეგმის მიხედვით.

ინფორმაცია ბენეფიციართა კატეგორიის შესახებ  შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

ინფორმაცია ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემის შესახებ.