ინფორმაცია ბენეფიციართათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევის შესახებ

აღმოსავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობაში 2017 წლის პირველ ნახევარში  ჩატარდა  ,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარების გამცემი კომისიის”  12 (თორმეტი) სხდომა. აღნიშნულ სხდომებზე განხილულ იქნა შემოსული განცხადებები და მიღებულ იქნა კონკრეტული გადაწყვეტილებები. აღნიშნულ პერიოდისათვის კომისიაზე შემოსულია 1387  (ათას სამას ოთხმოცდაშვიდი) განცხადება,  რომელთაგან დაკმაყოფილდა 514(ხუთას თოთხმეტი) განცხადება,  სხვადასხვა მიზეზით უარი ეთქვა 365 (სამას სამოცდახუთი) განცხადებას.  

ანგარიში 2017 წლის 1 ნახევარი